Trắc nghiệm Sinh 8 bài 49 có đáp án

Câu 11. Cơ quan phân tích thị giác gồm có 3 thành phần chính, đó là

A. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy chẩm.

B. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng mạch, dây thần kinh thính giác và vùng thị giác ở thùy đỉnh.

C. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng cứng, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy trán.

D. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh vị giác và vùng vị giác ở thùy chẩm.

Câu 19. Ở mắt người, điểm mù là nơi

A. đi ra của các sợi trục tế bào thần kinh thị giác.

B. nơi tập trung tế bào nón.

C. nơi tập trung tế bào que.

D. nơi đi ra của các sợi trục tế bào liên lạc ngang

Câu 21. Cơ quan phân tích thị giác gồm có 3 thành phần chính, đó là

A. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy chẩm.

B. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng mạch, dây thần kinh thính giác và vùng thị giác ở thùy đỉnh.

C. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng cứng, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy trán.

READ:  Phân tích khổ 3 bài thơ Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

D. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh vị giác và vùng vị giác ở thùy chẩm

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 15 B
Câu 2 A Câu 16 B
Câu 3 B Câu 17 B
Câu 4 D Câu 18 D
Câu 5 C Câu 19 A
Câu 6 A Câu 20 A
Câu 7 B Câu 21 A
Câu 8 D Câu 22 C
Câu 9 D Câu 23 D
Câu 10 C Câu 24 C
Câu 11 A Câu 25 A
Câu 12 D Câu 26 A
Câu 13 D Câu 27 A
Câu 14 B

Lựu (Tổng hợp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung

Bài viết hay nhất