Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực có đáp án đề số 10

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về bản mô tả công việc là đúng?

A. Cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ trong công việc, môi trường làm việc và các thông tin khác, giúp chúng ta hiểu được những đặc điểm của một công việc

B. Cho chúng ta biết về những yêu cầu năng lực, kĩ năng, kinh nghiệm hay đặc điểm của một người để thực hiện tốt công việc

C. Là bản liệt kê các đòi hỏi của công việc đối với người thực hiện về các kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm cần phải có, trình độ giáo dục và đào tạo cần thiết

D. Một hệ thống các chỉ tiêu phản ánh các yêu cầu về số lượng và chất lượng của sự hoàn thành các nhiệm vụ được quy định trong bản mô tả công việc

Câu 17. Câu nào sau đây là sai khi nói về nhiệm vụ của phòng Nguồn nhân lực:

A. Xác định mục đích của phân tích công việc, kế hoạch hóa và điều phối toàn bộ các hệ thống, ác quá trình có lien quan, xác định các bước tiến hành phân tích công việc

B. Xây dựng các văn bản thủ tục, các bản câu hỏi, bản mẫu điều tra để thu thập thông tin

C. Viết các bản tiêu chuẩn thực hiện công việc cho những công việc ngoài bộ phận của mình

READ:  Phân tích hình tượng vua Quang Trung qua bài Chiếu cầu hiền

D. Tổ chức lực lượng cán bộ được thu hút vào phân tích công việc

Câu 18. Phân tích công việc thường được tiến hành trong dịp nào?

A. Khi tổ chức bắt đầu hoạt động và chương trình phân tích công việc lần đầu tiên được tiến hành

B. Khi các công việc có sự thay đổi đáng kể về nội dung do kết quả của các phương pháp mới, các thủ tục mới hoặc công nghệ mới

C. Khi xuất hiện các công việc mới

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 19. Định mức lao động là gì?

A. Là xác định mức hao phí để làm ra một đơn vị sản phẩm trong điều kiện nhất định

B. Là xác định mức hao phí để làm ra một đơn vị sản phẩm với chất lượng nhất định

C. Là xác định mức hao phí lao động sống để làm ra một đơn vị sản phẩm trong những điều kiện nhất định với chất lượng nhất định

D. Là xác định mức hao phí lao động để làm ra một đơn vị sản phẩm trong những điều kiện nhất định với chất lượng nhất định

Câu 25. Thông tin để thực hiện phân tích công việc:

A. Thông tin về tình hình thực hiện công việc, yêu cầu nhân sự

B. Thông tin về các yêu cầu đặc điểm, tính năng tác dụng, số lượng, chủng loại của các máy móc, trang bị dụng cụ được sử dụng trong quá trình sử dụng công việc

C. Các tiêu chuẩn mẫu trong thực hiện công việc. Các thông tin về điều kiện thực hiện công việc

D. Tất cả đều đúng

đáp án Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 10 (Có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 14 B
Câu 2 B Câu 15 D
Câu 3 A Câu 16 C
Câu 4 D Câu 17 C
Câu 5 D Câu 18 D
Câu 6 A Câu 19 C
Câu 7 D Câu 20 A
Câu 8 B Câu 21 D
Câu 9 B Câu 22 D
Câu 10 D Câu 23 D
Câu 11 A Câu 24 D
Câu 12 C Câu 25 D
Câu 13 D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung

Bài viết hay nhất