Trắc nghiệm Quản trị chiến lược có đáp án đề số 1

Câu 4. Thứ tự xem xet các nguồn thông tin là:

A. Nội bộ thứ yếu, bên ngoài thứ yếu,bên trong chính yếu, bên ngoài chính yếu

B. Nội bộ thứ yếu, bên trong chính yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu

C. Bên trong chính yếu, bên trong thứ yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu

D. Tất cả đều sai.

Câu 10. Để đảm bảo việc kiểm tra có hiệu quả thì nhà quản trị cấp cao phải tiến hành kiểm tra theo qui trình:

A. Đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra, xác định nội dung kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch và thông qua biện pháp chấn chỉnh

B. Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nội dung sai lệch, thông qua biện pháp chấn chỉnh

C. Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, và thông qua biện pháp chấn chỉnh

D. Đề ra các tiêu chuẩn, xác định nội dung, định lượng kết quả, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nguyên nhân sai lệch và đề ra biện pháp chấn chỉnh

READ:  Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)
Câu 12. Chiến lược đa dạng hóa hàng ngang là chiến lược:

A. Tìm kiếm tăng trưởng bằng cách xâm nhập thị trường mới với sản phẩm mới nhưng sử dụng công nghệ hiện tại

B. Tìm kiếm tăng trưởng bằng cách xâm nhập thị trường mới và lôi cuốn thị trường hiện nay với sản phẩm mới không có liên quan gì tới sản phẩm hiện nay về mặt kỹ thuật

C. Tìm kiếm tăng trưởng bằng cách lôi cuốn thị trường hiện nay với sản phẩm mới không có liên quan gì tới sản phẩm hiện nay về mặt kỹ thuật

D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 14. Trong các phát biểu sau, câu nào đúng nhất

A. Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức

B. Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp

C. Nhà quản trị chỉ cần phân tích môi trường nội bộ là đủ để đưa ra chiến lược cho công ty

D. B và C đều đúng

đáp án Trắc nghiệm Quản trị chiến lược đề số 1 (Có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 14 B
Câu 2 D Câu 15 D
Câu 3 C Câu 16 D
Câu 4 A Câu 17 C
Câu 5 B Câu 18 D
Câu 6 C Câu 19 D
Câu 7 C Câu 20 A
Câu 8 D Câu 21 D
Câu 9 D Câu 22 A
Câu 10 B Câu 23 D
Câu 11 D Câu 24 C
Câu 12 C Câu 25 B
Câu 13 C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung

Bài viết hay nhất