Trắc nghiệm Hóa 11 bài 3

Câu 11. Cho các dung dịch muối: Na2CO3 (1), NaNO3 (2), NaNO2 (3), NaCl (4), Na2SO4 (5), CH3COONa (6), NH4HSO4 (7), Na2S (8). Những dung dịch muối làm quỳ hoá xanh là :

A. (1), (2), (3), (4).

B. (1), (3), (5), (6).

C. (1), (3), (6), (8).

D. (2), (5), (6), (7).

đáp án Trắc nghiệm Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước – pH và Chất chỉ thị axit-bazơ


Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1
C
Câu 7
C
Câu 2
B
Câu 8
A
Câu 3
C
Câu 9
C, D
Câu 4
B
Câu 10
D
Câu 5
A
Câu 11
C
Câu 6
D
Câu 12
A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung
READ:  Bài 1 trang 174 SGK Ngữ văn 9 tập 1