Sinh học 9 bài 8 | Nhiễm sắc thể

Soạn sinh học 9 bài 8 nhiễm sắc thể giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 26 SGK Sinh học 9

Muốn nắm vững các kiến thức về nhiễm sắc thể và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 26 SGK bạn sẽ cần những nội dung dưới đây.

Cùng tham khảo…

Nhiễm sắc thể

Kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 8

1. Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định.

2. Ở kì giữa của quá trình phân chia tế bài, NST có cấu trúc điển hình gồm hai Cromatit dính với nhau ở tâm động.

3. NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADS đưa đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Hướng dẫn soạn sinh học 9 bài 8

Phần tìm hiểu thảo luận

1 – Trang 24: Quan sát hình 8.2 và ghi vào bảng 8 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít

Bảng 8. Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì.

2 – Trang 25: Quan sát hình 8.5 và cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu tạo của NST?

READ:  Bài 6 trang 43 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Số 1: là nhiều nhiễm sắc tử chị em (Cromatit)

Số 2: là tâm động

Phần trả lời câu hỏi và bài tập

Bài 1 trang 26 SGK sinh lớp 9

Nêu ví dụ về tính đặc trung của bộ NST của mỗi loài sinh vật, phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội.

Trả lời

Sự đóng, duỗi xoắn có tính chất chu kì vì ở kì trung gian NST ở dạng duỗi xoắn. Sau đó, bắt đầu đoán xoắn ở kì đầu và đóng xoắn cực đại ở kì giữa.

Sang kì sau, NST bắt đầu dưỡi xoắn và tiếp tục duỗi xoắn ở kì cuối, Khi tế bào con được tạo thành ở kì trung gian, NST ở dạng duỗi xoắn và duỗi xoắn có tính chất chu kì qua các thế hệ bào.

Bài 2 trang 26 sgk sinh học 9

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chi tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Trả lời

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân.

Mô trả cấu trúc điển hình của NST: gồm một nhiễm sắc tử chị em (cromatit) gắn với nhau ở tâm động chia nó thành hai cách. Tâm động là điểm dính NST vào sợi tơ vô sắc trong bộ thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào. NST di chuyển về các cực tế bào. Một số nhiễm sắc thể còn có co thứ hai.

READ:  Mở bài cho vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt hay nhất

Bài 3 trang 26 sgk sinh học 9

Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng

Trả lời

NST là cấu trúc mang gen và tự nhân đôi được, nhờ đó các tính trạng di truyền được sao chếp lại qua các thế hệ cơ thể.

Câu hỏi ôn tập kiến thức

1. NST đóng xoắn cực đại ở kì:

  • a) Kì đầu
  • b) Kì giữa
  • c) Kì sau
  • d) Kì cuối

2. NST duỗi xoắn hoàn toàn ở kì

  • a) Kì đầu
  • b) Kì giữa
  • c) Kì sau
  • d) Kì trung gian
  • e) Kì cuối

Đáp án: 1 – b ; 2 – d

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung