Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Đấu Thầu Doc

Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất năm 2021. Tải về mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu, mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đang xem: Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lừa chọn nhà thầu. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Hiện nay, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội thì hình thức đấu thầu ngày càng trở nên phổ biến. Lựa chọn nhà thầu như thế nào? Hồ sơ mời thầu gồm những gì? Quyết định nào trong đấu thầu được coi là hợp lệ?

Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến miễn phí qua điện thoại trên toàn quốc: 1900.6568

Trong bài viết này, Luật Dương Gia sẽ cung cấp các mẫu văn bản cần thiết như mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu và cách soạn quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu: Tải về quyết định lựa chọn nhà thầu

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

___, ngày ___ tháng __ năm____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án:__

____

Căn cứ___;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày _____ của ___ về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án____;

Theo đề nghị của___ tại văn bản tờ trình số____ ngày ____ về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ___,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm<2>.

Điều 2. chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

 chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này<3>.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 2; – Lưu VT.

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN:______

(kèm theo Quyết định số___ ngày___tháng___năm___)

STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Tổ chức, cá nhân giám sát<4>
1                  
2                  
3                  
                 
N                  
Tổng giá trị các gói thầu                

<1> Trường hợp tổ chức thẩm định không có đề nghị nội dung giám sát, theo dõi thì xóa bỏ nội dung này.

<2> Phụ lục phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ có 01 gói thầu thì có thể ghi trực tiếp gói thầu bao gồm các nội dung tại Phụ lục đính kèm Mẫu này trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

<3> Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì xóa bỏ nội dung này.

<4> Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu. Trường hợp không áp dụng thì xóa bỏ cột này.

Mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tải về tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

(mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHDT).

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

___, ngày___tháng__năm___

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

dự án:___

Kính gửi:___

Căn cứ___ ;

Căn cứ___;

Căn cứ __kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan;

– Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

– Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;

– Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

– Các văn bản pháp lý liên quan>.

<Ghi tên chủ đầu tư> trình <ghi tên người có thẩm quyền> xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

– Tên dự án;

– Tổng mức đầu tư;

– Tên chủ đầu tư;

– Nguồn vốn;

– Thời gian thực hiện dự án;

– Địa điểm, quy mô dự án;

– Các thông tin khác (nếu có).

II. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

STT Nội dung công việc hoặc tên gói thầu(1) Đơn vị thực hiện(2) Giá trị(3) Văn bản phê duyệt(4)
1        
2        
       
Tổng giá trị Bảng số 5>    

Ghi chú:

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Gà Cho Bà Bầu Cực Kì Bổ Dưỡng, Cách Nấu Cháo Gà Cho Bà Bầu Ngon Khó Mà Cưỡng Lại

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền.

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,…).

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT Nội dung công việc(1) Đơn vị thực hiện(2) Giá trị(3)
1      
2      
     
Tổng giá trị thực hiện Bảng số 5>  

Ghi chú:

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại Bảng 1.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có).

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.

1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3 theo hướng dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này>.

Bảng số 3

STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1                
2                
….                
Tổng giá gói thầu Bảng số 5>              

3. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:___

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước…);

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu>.

b) Giá gói thầu;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Bảng số 4

STT Nội dung Giá trị
1    
2    
3    
   
     
Tổng giá trị các phần công việc Bảng số 5>  

5. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT Nội dung Giá trị
1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện  
2 Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu  
3 Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
4 Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)  
Tổng giá trị các phần công việc  
Tổng mức đầu tư của dự án

IV. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên,  đề nghị___<ghi tên người có thẩm quyềnxem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___.

Kính trình  xem xét, quyết định.

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

– Như trên; – Tổ chức thẩm định; – Lưu VT.

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH

(Kèm theo Tờ trình số___ ngày__tháng__năm__)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

STT Nội dung Ghi chú
1 Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự án__ Bản chụp
2 Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự toán___ Bản chụp
  Các văn bản phê duyệt tại Bảng số 1 Bản chụp
   
     

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tải về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ……

2. Tên dự án: …….

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: …..

4. Chủ đầu tư: …..

5. Tổng mức đầu tư: …..

Xem thêm: Cách Phối Đồ Với Áo Phao Nam Và Những Điều Cần Biết Để Mặc Đẹp Suốt Mùa Lạnh

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu (Việt Nam đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1                
2                
3                
  Tổng cộng              

Cách soạn quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Bỗ cục nội dung của quyết định gồm 02 phần: Phần mở đầu nêu các căn cứ ban hành quyết định, phần nội dung chính trình bày nội dung các quy định của quyết định.

Dịch vụ pháp lý của Luật Dương Gia

– Tư vấn đấu thầu trực tuyến qua điện thoại;

– Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến miễn phí;

– Tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại;

– Soạn thảo mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Soạn mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu;

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu nhà đẹp
READ:  Mẫu Nhà Ống Cấp 4 Có Gác Lửng Đẹp, 100+ Mẫu Nhà Cấp 4 Gác Lửng Đẹp Giá Rẻ & Mặt Dựng