Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Câu 7. Đòn bẩy tài chính sẽ gây ra tác dụng ngược khi:

A. Tổng tài sản sinh ra 1 tỷ lệ lợi nhuận đủ lớn để bù đắp chi phí lãi vay

B. Tổng tài sản sinh ra 1 tỷ lệ lợi nhuận không đủ lớn để bù đắp chi phí lãi vay

C. Lợi nhuận trên các khoản nợ lớn hơn so với số tiền lãi phải trả

D. Cả a & c

Câu 9. Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tổng hợp phản ánh:

A. Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận vốn CSH sẽ tăng bao nhiêu %

B. Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu %

C. Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ tăng1% thì lợi nhuận trước thuế và lãi vay sẽ tăng bao nhiêu %

D. Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ giảm 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ tăng bao nhiêu %

Câu 19. Ứng dụng của phân tích hoà vốn:

A. Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư

B. Lựa chọn phương án sản xuất

C. Quyết định chiến lược về cung ứng sản phẩm lâu dài

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 35. Nội dung nào sau đây bao gồm trong kế hoạch tài chính ngoại trừ?

A. Phân tích các giải pháp đầu tư, tài trợ và cổ tức

B. Dự kiến các kết quả tương lai của các quyết định hiện tại để tránh các bất ngờ và hiểu được mối liên hệ giữa các quyết định hiện tại và tương lai.

C. Dự kiến những thay đổi trong tiền mặt và vốn luân chuyển

D. Đo lường thành quả đạt được sau này so với các mục tiêu đề ra trong kế hoạch tài chính

Câu 40. Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tổng hợp phản ánh:

A. Khi LN trước thuế và lãi vay thay đổi 1% thì LN vốn CSH sẽ tăng bao nhiêu %

B. Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ thay đổi 1% thì LNVCSH sẽ thay đổi bao nhiêu %

C. Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ tăng 1% thì LN trước thuế và lãi vay sẽ tăng bao nhiêu %

D. Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ giảm 1% thì LNVCSH sẽ tăng bao nhiêu %

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án – phần 7

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 26 A
Câu 2 C Câu 27 C
Câu 3 B Câu 28 B
Câu 4 A Câu 29 A
Câu 5 A Câu 30 D
Câu 6 C Câu 31 A
Câu 7 B Câu 32 A
Câu 8 B Câu 33 D
Câu 9 B Câu 34 A
Câu 10 C Câu 35 D
Câu 11 A Câu 36 B
Câu 12 C Câu 37 A
Câu 13 C Câu 38 B
Câu 14 C Câu 39 A
Câu 15 D Câu 40 B
Câu 16 B Câu 41 D
Câu 17 A Câu 42 C
Câu 18 D Câu 43 B
Câu 19 D Câu 44 B
Câu 20 A Câu 45 B
Câu 21 A Câu 46 D
Câu 22 D Câu 47 D
Câu 23 C Câu 48 B
Câu 24 D Câu 49 B
Câu 25 D Câu 50 D

Lựu (Tổng hợp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung